اهداف کارگاه های آموزشی

ابعاد گوناگون هر یک از رشته ای تحصیلی علوم انسانی گستره ی وسیعی دارد که مناسبات رسمی دانشگاه ها ظرفیت توجه به همه ی این ابعاد را ندارد.

آخرین تحولات و دستاوردهای علوم انسانی و اصطلاحا مرزهای علوم انسانی در زمینه ی پژوهش، مطالعات و تحقبقات بنیادین علوم انسانی، مسئله ی کارآمدی علوم انسانی و نسبت آن با نیازهای بومی ما و .... موضوعاتی هستند که در آموزش های رسمی چندان مورد توجه نیستند.

بر این اساس کارگاه های آموزشی زمستانه برای پوشش چنین موضوعاتی و همچنین جهت دهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سوی موضوعاتی ضروری که از حیث کارآمدی، روزآمدی و رویکرد تحول علوم انسانی حایز اهمیت هستند در اسفندماه 1396 در شش رشته ی اصلی علوم انسانی و در مقیاس ملی با محوریت دانشگاه های مادر سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در این کارگاه ها از یک طرف سعی شده است که به آخرین پژوهش های علوم انسانی در مراکز علمی دنیا توجه شود و از طرف دیگر توجهی انتقادی به وضعیت هر یک از رشته های علوم انسانی در ایران و همچنین اشنایی با رویکردهای مختلف علوم انسانی ناظر به هر یک از رشته های تخصصی مورد نظر است. قالب برنامه ها نیز به گونه ای طراحی گردیده است که از فرم های گوناگونی چون آموزش کلاسی، تک سخنرانی، پنل تخصصی و کارگاه های گروهی دانشجویی برای رسیدن به هدف محتوایی استفاده گردد.

شرکت در این کارگاه ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ظرفیت مناسبی را برای جهت دهی به موضوع رساله های ارشد و دکتری در مسیر موضوعات اصلی علوم انسانی و در نسبت با وضعیت فعلی ما و برای دانشجویان سال آخر کارشناسی امکان برنامه ریزی علمی عمیقتر برای آینده علمی آنها را فراهم خواهد نمود. صرفنظر از این ملاحظات، این کارگاه ها آگاهی های مناسبی برای عمیقتر کردن فهم کلیه ی آموزش هایی که تاکنون دانشجویان محترم در مقاطع مختلف تحصیلی خود گذرانده اند را فراهم می نماید. به گونه ای که علی رغم محدودیت زمانی رویکرد دانشجویان به آموزش های سابق خود را بنیادی تر می سازد و از طرف دیگر افق های جدید را برای پیمودن مسیر آینده ی علمی فراروی آنها خواهد گشود.

با توجه به محدودیت امکانات و مقیاس ملی این کارگاه ها، ظرفیت این دوره ها محدود است و سابقه ی علمی دانشجویان در اولویت دهی به آنها جهت شرکت در این دوره ها حائز اهمیت است. بنابراین برنامه ی این کارگاه ها این است که از بهترین دانشجویان علوم انسانی به لحاظ علمی دعوت به شرکت نماید و بررسی رزومه علمی دانشجویان صرفا برای مشخص شدن دانشجویان مخاطب که در اولویت قرار می گیرند می باشد و برای مدیریت پژوهشکده نیز صرفا مختصات علمی مخاطبین مورد نظر است.