سه شنبه 08 اسفند 1396
08:30 تا 12:00
افتتاحیه
افتتاحیه کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی