برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 مدیریت
1396-12-11 08:30-17:00
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-10 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 55
0 ریال
در حال بررسی
2 حقوق
1396-12-10 08:30-17:00
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-11 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 100
0 ریال
در حال بررسی
3 علوم اجتماعی
1396-12-10 08:30-17:00
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-11 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 55
0 ریال
در حال بررسی
4 اقتصاد
1396-12-11 08:30-17:00
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-10 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 55
0 ریال
در حال بررسی